Livgarden var opmarcheret på gårdspladsen, da Højesteret onsdag den 20. februar kl. 12.00 åbnede dørene, så op mod et halvt hundrede tilhørere kunne komme ind og høre domsafsigelsen i grundlovssagen om ratificeringen af Lissabon-traktaten.

De 11 højesteretsdommere havde enstemmigt stadfæstet Landsrettens frifindelse af regeringen og mente dermed ikke, at grundlovens paragraf 20 skulle have været fulgt i forbindelse med ratificeringen. Paragraf 20 kræver vedtagelse med fem sjettedeles flertal i Folketinget eller godkendelse ved en folkeafstemning. når Danmark overlader beføjelser, som efter grundloven tilkommer rigets myndigheder, til en mellemfolkelig organisation.

- Det er beklageligt, at Højesteret viger uden om at tage stilling til de afgørende punkter. Det er reelt afklaret om der er begået grundlovsbrud eller ej. Dommen følger Justitsministeriets fremgangsmåde og formalistiske forståelse af paragraf 20, siger Helge Rørtoft-Madsen, som er talsperson for de 30 sagsøgere og Folkeafstemningskomiteen.

Løftet pegefinger og hegnspæle

Men i pressemeddelelsen fra Højesteret står der bl.a.:
”Højesteret udtaler imidlertid, at regeringen har pligt til at hindre, at den såkaldte fleksibilitetsbestemmelse anvendes til vedtagelse af forslag, der forudsætter yderligere suverænitetsafgivelse, og at en tilsvarende pligt gælder for så vidt angår charteret om grundlæggende rettigheder.

Højesteret fastslår også, at Danmarks gennemførelse af Lissabon-traktaten er sket ud fra den forfatningsretlige vurdering, at der ikke sker overladelse af beføjelser, som kræver anvendelse af § 20-proceduren, og at danske myndigheder er forpligtet til at sikre dette overholdt.

Højesteret gentager, hvad der blev statueret i 1998 i dommen om Maastricht-traktaten, nemlig at det henhører under danske domstole at afgøre, om EU-retsakter overskrider grænserne for den suverænitetsafgivelse, der er sket ved tiltrædelsesloven”.

- Der er hævet en pegefinger overfor regeringen, Justitsministeriet og Folketinget. De er forpligtet til at kontrollere, at nye lovtiltag på baggrund af Lissabon-traktaten ikke medfører suverænitetsafgivelser. Der åbnes for, at der kan rejses nye sager, hvor det efterprøves siger Helge Rørtoft-Madsen.

- Højesterets begrundelser er interessante. De løfter en klar løftet pegefinger overfor regeringen og pålægger den pligt til at afvise suverænitetsafgivelser. Det åbner op for, at der må sættes hegnspæle op overfor EU fremover, siger MEP Søren Søndergaard fra Folkebevægelsen mod EU og kalder dommen forventelig, men politisk beklagelig.
Læs mere på www.lissabonsagen.dk