fbpx skip to Main Content

Hvad skal 3F med EU?

Nyhedsbrevet har spurgt en række folk i 3F:
Skal en optrappet indsats i 3F overfor EU bruges til at sige klart fra
overfor EU’s angreb på faglige og sociale rettigheder på arbejdsmarkedet?

I det trykte nyhedsbrev måtte flere af svarene forkortes. Her er de i fuld længde inklusiv et modtaget efter deadline:

Poul Erik Skov Christensen, forbundsformand for 3F:
EU indblanding i Danske overenskomster, hvor de underminerer de indgåede aftaler, skal stoppes. 3F skal styrke indsatsen i EU og sørge for at søge indflydelse på at aftalerne respekteres.
Vi skal på vor kongres behandle forslag om, at vi fremover fokuserer mere på de EU-spørgsmål, der har relevans for det danske arbejdsmarked.
Nogle af disse spørgsmål har tidligere alene været til behandling i gruppernes brancherettede samarbejde på EU-plan, andre af de mere generelle spørgsmål har været behandlet i vores hovedbestyrelse (HB).
For at fokusere mere på disse temaer, vil jeg efter kongressen, i forventning om forslagets vedtagelse, nedsætte et tværgående udvalg under HB, bestående af gruppe- og afdelings repræsentanter, der får som opgave, at sikre relevant debat i organisationen om disse emner.

Per Christensen, forbundssekretær i 3F og kandidat til posten som forbundsformand:
3F har altid taget klar afstand fra angreb på faglige og sociale rettigheder på arbejdsmarkedet, uanset om de kommer fra EU, folketinget, arbejdsgiverne eller et hvilket som helst andet sted. En optrappet EU-indsats skal anvendes til at øge 3F’s indflydelse på EU-initiativerne. Det vil ske ved en øget involvering af grupper og regioner i det arbejde der allerede foregår i dag. Endvidere vil vi styrke koordineringen af EU-arbejdet internt i 3F og i fagbevægelsen generelt.

Jan Villadsen, gruppeformand for 3Fs transportgruppe:
Det er et godt forslag, om at vi skal drøfte EU og det der kommer fra EU på en mere åben og intens måde. Alle har i de senere år fået en mere kritisk tilgang til EU. Mange af de forslag, der kommer fra EU, udgør en trussel for os ”“ især i form af social dumping For mig handler det om, at vi skal gå ind i kampen for et andet og mere socialt EU, hvor det ikke handler om den laveste fællesnævner.

Hans A. Sørensen, formand for 3F Horsens og omegn:
Det er på tide, at vi igen får sat fokus på EU´s umådelige og urimelige indflydelse på vores arbejdsliv og på den danske velfærd. Kampen for en mindstetimeløn på 8,50 euro (godt 63 kroner) i Tyskland burde være faresignal nok. Det passer uhyggelig godt med den særlige, forringede sats, der her i landet tiltænkes langtidsarbejdsløse!
Samtidig kæmper de dernede med en lang række andre af ændringerne fra de såkaldte Hartz-reformer. Det gælder bl.a. en begrænsning i brugen af vikarer og tidsbegrænsede ansættelser, afskaffelse af de såkaldte mini-job og en mere fleksibel overgang til folkepension. Dansk LO som engang gjorde sig meget bemærket med følgende slogan: ”Nødderne knækker vi selv”, burde vågne op sammen med resten af fagbevægelsen. Måske kan 3F-kongressens øgede fokus på EU-påvirkninger hjælpe med til det! ”“ I hvert fald er de Working Poor-tilstande, som vi kan se syd for grænsen en sørgelig advarsel om, hvad der venter os, hvis ikke vi får samlet ”den danske model” op igen!
Det bliver op til kongressen at give holdningen til EU retning ”“ og op til Hovedbestyrelsen derefter at nedsætte et særligt EU-udvalg, som kan sikre forsvar mod uheldig påvirkning sydfra!

Ole Nors Nielsen, medlem af HB i 3F og næstformand for transportgruppen i Aalborg:
Teksten i forslaget siger klart at 3F skal:
– arbejde på at præge EU forslag så de til gode ser vores arbejdsmarked
– arbejde på at præge beslutningerne
– være offensiv i at indhente oplysninger om hvilke tiltag, EU har planer om inden for arbejdsmarkedet.
– i lang højere grad have et meget tættere samarbejde med såvel EU parlamentarikerne som folketingsmedlemmerne
– sige fra hvis der vedtages forringelser som påvirker vores medlemmers arbejdsforhold.

Steen Horst, næstformand for 3F Odense Transport:
Med hensyn til 3F’s kommende kongres set i forhold til EU samt afdelingernes ændringsforslag til Fagligt og Politisk Grundlag 2010 ”“ 2013 har jeg følgende kommentarer:
Det ser umiddelbart ud til, at forbundsledelsen ikke er indstillet på de store konfrontationer i forhold til de ændringsforslag til det faglige og politiske grundlag, der vedrører EU. Der er kun indsendt 6 ændringsforslag, som i følge min mening ikke er specielt vidtgående; hovedbestyrelsen indstiller disse 6 forslag til hel eller delvis imødekommelse formodentlig for at undgå en lang og hektisk debat om EU på det overordnede plan. Forbundsledelsen har formodentligt på forhånd fornemmet den stigende utilfredshed og kritik af EU.
Det – efter mit skøn – mest vidtgående forslag kommer fra Esbjerg Transport:
”3F skal arbejde for, at de kollektive aftaler og kampskridt ikke undermineres af international lovgivning, og derfor skal 3F tage initiativ til en fornyet tilgang til EU for den samlede danske fagbevægelse. Formålet skal være at synliggøre for medlemmerne fagbevægelsens egen holdning over for EU ud fra en hhv. konstruktiv og kritisk tilgang fra sag til sag i forhold til den danske regering og EU.”
Ovennævnte forslag indstilles til delvis imødekommelse, men HB’s egen formulering ligger tæt op ad det egentlige forslag; der er kun tale om en sproglig, nærmes redaktionel ændring.
Konklusion: Hvis alle ændringsforslag vedtages, kan man godt sige, at 3F reber sejlene i forhold til EU-politikken og i forhold til at sige fra over for lønmodtagerfjendske indgreb fra den kant!

Sten Mogensen, brancheleder i bygningsbranchen, 3F Esbjerg:
Mange brancher, og især byggebranchen, er meget hårdt ramt af konsekvenserne af EU’s arbejderfjendske og asociale politisk. Det ville derfor være helt naturligt, hvis hele den europæiske fagbevægelse stod sammen i kampen mod EU. Det er dybt problematisk, at så mange faglige ledere tager større hensyn til partipolitiske interesser end til medlemmernes interesser, når de skal tage stilling til det spørgsmål.

Jan Guldmann, næstformand i 3F Randers:
Jeg mener, at 3F skal forholde sig yderst kritisk overfor ethvert forsøg fra EU på at diktere lovgivning, som fagbevægelsen ser som et angreb på vores ret til selvstændigt at forhandle egne overenskomster og herunder vores konfliktret til om muligt at kæmpe sig til en overenskomst.
På samme måde skal vi tage klart afstand fra EU’s eventuelle krav, der kan ses som en forringelse af danske sociale rettigheder. 3F skal aktivt forsøge at få den øvrige del af fagbevægelsen med til at sikre, at en dansk regering ikke indgår aftaler, der godkender sådanne EU-krav.

Emil Olsen, formand for 3F Ungdom i Aalborg:
Jeg mener helt klart, at diskussionen om EU og fagbevægelsens rolle i det spil, er nødvendig for en organisation, hvis fornemmeste opgave er at varetage arbejderklassens interesser. Men det er også en ideologisk-politisk diskussion.
Ser vi på alle de sanktioner og de arbejdsmarkedspolitiske domme bla. Rüffert, Luxembourg og Laval/Vaxholm – selvom den sidste nu er kendt ugyldig, dog ikke omstødt – er alle tjent som redskaber til at svække fagbevægelsens muligheder for at kæmpe for løn og arbejdsvilkår ikke kun i Danmark men i hele Europa.
Arbejdskræftens frie bevægelighed osv. er alt sammen tilrettelagt på en sådan måde, at man skaber en uudtømmelig kilde af billig arbejdskræft i hele EU. Så ja det er på tide, at fagbevægelsen siger klart fra overfor EU´s angreb på vores sociale og faglige rettigheder. EU projektet har i alt sin tydelighed vist os hvilkes interesser de varetager, og det er bestemt ikke fagbevægelsens.

Jan Mathiesen, afdelingssekretrær i 3F København, og
Claus Westergren, faglig sekretær i 3F BJMF i København:

Der er et stort behov for at 3F, som Danmarks stærkeste fagforening, klart siger fra overfor de omfattende angreb på vores faglige og sociale rettigheder. Vi kan ikke fortsat leve med den berørings angst der i mange år har præget 3F i EU spørgsmålet.

Tscherning Johansen, A-klubben i 3F BJMF i København:
3F skal på deres kongres beslutte, at der skal gøres mere ved arbejdet med EU. Som fritidsforsker (læs ledig) kan man jo kun ønske, at de beslutter sig for at gå mere aktivt ind i EU-arbejdet, og arbejde for at stoppe socialdumping, samtidigt med at de aktivt går ind i arbejdet med at sørge for at alle arbejdspladser i Danmark overholder ILO konventionerne. Der står i disse konventioner, at alt arbejde skal udføres til de overenskomstmæssige lønninger, der er gælder for det lokalområde arbejdet udføres i.

Jess Hansen, formand for 3F Vestlolland:
Jeg ser forslagene, som en skærpelse af 3Fs indsats.Det er vigtigt, at vi arbejder for, at danske overenskomster ikke undergraves af international lovgivning.

Back To Top