fbpx Skip to content

Ingen titel

Den 25. marts fejrer EU-eliten unionens 60-års jubilæum med champagne og skåltaler på et topmøde i Rom. Samtidig kæmper befolkningerne med den ene krise efter den anden.

EU-lederne bruger jubilæet til at fremlægge en ny erklæring, der skal tegne konturerne af fremtidens union; Rom-erklæringen, kalder de det.

Men de overhører helt den folkelige utilfredshed mod deres politik, som syder i hele Europa. EU-ledernes svar på kriserne er i stedet mere af den samme politik.

De taler om fremgang, mens EU’s diktater giver os velfærdsnedskæringer, stigende arbejdsløshed og øget pres på løn og arbejdsforhold.

De taler om social retfærdighed, mens de forgylder europæiske mega-banker for skatteborgernes penge og hver fjerde europæer lever på grænsen til fattigdom.

De taler om fred og sikkerhed, mens de skaber militær oprustning og spiller befolkningerne ud mod hinanden i nationalisme og svigtende tiltro til mellemfolkeligt samarbejde.

Vi har en helt anden vision for Europa.

En vision om et andet internationalt samarbejde, hvor vi ikke længere er med i EU, men i stedet kan tage fat på at løse de kriser, som befolkningerne står overfor.

Her er vores bud på en alternativ Rom-erklæring om Europas fremtid.

>> Deltag i debatten her

1. Velfærd

Der skal laves en social protokol som sikrer, at landene kan sætte hensynet til
miljøet, velfærden og arbejdstagerne over hensynet til markedet.

Den EU-dikterede nedskæringspolitik presser medlemslandene til at skære i offentlige ydelser og service og lægger pres på lønudviklingen. Det har ført til stigende socioøkonomisk ulighed i EU. Dertil kommer at EU’s dogme om fri bevægelighed for kapital, varer, tjenesteydelser og arbejdskraft fremmer liberalisering og privatisering, hvilket dels flytter ressourcerne fra offentlige til private hænder, og dels skaber et nedadgående pres på social-, arbejds- og miljøstandarder – ikke mindst fordi hensynet til konkurrenceevnen står øverst på dagsorden. EU sætter markedet før menneskene.

Vi mener, at menneskene skal sættes før markedet. Derfor skal der laves en social protokol som sikrer, at landene kan sætte hensynet til miljø og social- og arbejdstagerrettigheder over markedshensyn.

Derudover skal protokollen sikre lige løn for lige arbejde på det samme sted.

2. Økonomi

Vi ønsker et økonomisk samarbejde mellem uafhængige økonomier, som
beskytter mod valutaspekulation, sætter befolkningerne fri af gældsspiraler
og bryder megabankernes magt.

EU har traktatfæstet nedskæringspolitikken for at sikre tysk erhvervslivs eksport og euroens status som en global valuta. De har vedtaget et væld af strukturreformer, som har dikteret massive velfærdsforringelser, hvilket har kastet millioner af mennesker og familier ud i fattigdom og usikkerhed.

Folkebevægelsen mod EU ønsker en demokratisk økonomi baseret på økonomisk selvbestemmelse, som er til gavn for flertallet og ikke kun de få. Vi skal have internationalt samarbejde om bekæmpelse af skattely og multinationales skattesvindel, så der kan blive råd til investeringer i velfærd og mennesker.

Statsgæld skal løses på europæisk niveau. Derfor skal der afholdes en international gældskonference, som skal befri de europæiske borgere fra en ubetalelig statsgæld, der kun tjener som instrument for at gennemføre udemokratisk nedskæringspolitik. Gældsplagede lande skal sikres retten til at afvise at betale illegitim statsgæld til udenlandske storbanker, mens deres befolkning forames.

I stedet for Den Økonomiske og Monetære Union skal der etableres et internationalt samarbejde mellem uafhængige, nationale valutaer, som skal stabilisere valutaraterne og beskytte mod valutaspekulation.

Europæisk samarbejde om banksektoren skal baseres på bekæmpelse af de megabanker, som var skyld i finanskrisen. Bankerne skal opsplittes og nedskaleres. Sunde forretningsmodeller som kooperative sparekasser skal være i centrum for samarbejdet.

3. International handel

Vi vil trække Danmark ud af EU’s indre marked og i stedet indgå retfærdige
handelsaftaler.

EU’s frie bevægelighed på det indre marked og handelsaftaler som CETA og TTIP betyder først og fremmest, at banker og multinationale har frihed fra at bidrage til fællesskaberne samt frihed fra love og standarder, som ellers skal beskytte miljøet, forbrugerne og arbejdstagerne.

Folkebevægelsen mod EU ønsker at trække Danmark ud af EU’s indre marked.

I stedet skal der indgås nye internationale handelsaftaler, der som minimum har overholdelsen af ILO’s konventioner og klimamålene fra Paris som formål. Disse aftaler skal indgås med et klart folkeligt mandat og overholde følgende principper: Højne beskyttelsen af og kvaliteten for forbrugerne; understøtte lokal produktion af madvarer i stedet for at eksportere på tværs af kontinenter; støtte arbejdstagernes kamp i verden for at løfte rettigheder og vilkår; sikre fuld gennemsigtighed og offentlig kontrol med globale forsyningskæder; støtte kampen mod skattely og ulovlig kapitalflugt gennem internationalt samarbejde om kapitalkontrol; og frede den offentlige sektors kontrol med essentielle tjenesteydelser som uddannelse, energi, sundhed og transport.

4. Fred

Vi vil standse den militære oprustning og i stedet bruge ressourcerne på et
styrket FN og Europaråd.

EU arbejder på at blive en militær stormagt gennem et tæt militært samarbejde med fælles militært hovedkvarter, EU-hær og øgede militærudgifter. EU ønsker et tættere samarbejde med en styrket Europæiske våbenindustri og at koordinere medlemslandes indkøb så EU kan sætte handling bag ordene.

I stedet for at gøre EU til en militær stormagt, bør vi investere ressourcerne i internationale organisationer, som udfører forebyggende, konfliktløsende og fredsopbyggende arbejde og som tager udgangspunkt i menneskerettighederne, såsom FN og Europarådet.

Danmark skal gå foran i arbejdet for at få et styrket FN og Europaråd, som kan udvikle, understøtte og fastholde de grundlæggende menneskerettigheder, som kerneværdier.

Folkebevægelsen mod EU ønsker et internationalt samarbejde, hvor vi hjælper flygtninge og lever op til FN’s konventioner. Derfor afviser vi fuldstændig at lave aftaler med regimer som Erdogans Tyrkiet, hvor menneskerettighederne bliver skubbet til side.

5. Demokrati

Vi vil have et europæisk samarbejde, der er gennemsigtigt og demokratisk
forankret. Så længe Danmark er med i EU, foreslår vi derfor en opt-out-løsning,
hvor medlemslandene frit har ret til at få undtagelser på områder, som deres
befolkninger ikke ønsker, at EU skal blande sig i.

EU har et enormt demokratisk underskud.

De fleste beslutninger træffes af embedsmænd og politikere i EU-kommissionen, der ikke er demokratisk valgte. Selv i Rådet og EU-parlamentet gælder det, at langt de fleste beslutninger træffes med flertalsafgørelser, så hele lande kan stemmes ned.

EU’s lovgivningsprocedurer er indviklede og ugennemsigtige, og alt for mange love bliver reelt besluttet af en lille gruppe personer på lukkede forhandlingsmøder mellem de tre institutioner.

Samtidig er påvirkningen fra erhvervslivets lobbyister enorm, særligt igennem Kommissionens såkaldte “ekspertgrupper”, som er med til formulere lovforslag.

Og over det hele binder EU-traktaterne landene til en bestemt økonomisk politik, som det kræver enstemmighed blandt alle 28 EU-lande at ændre.

Der er behov for et opgør med det udemokratiske EU-system og den lyssky politiske kultur i institutionerne. Magten skal tilbage til borgerne.

Det repræsentative demokrati skal genetableres så der igen er en sammenhæng mellem vælgernes vilje og den førte politik.

Folkebevægelsen ønsker, at Danmark skal helt ud af EU. Men der er også brug for konkrete værktøjer, så landene kan afvise skadelig EU-politik her og nu.

Folkebevægelsen mod EU foreslår derfor en opt-out-løsning, så længe Danmark er med i EU. Ordningen skal give medlemslandene ret til frit at få undtagelser på områder og politik, som deres befolkninger ikke ønsker, at EU skal blande sig i. Det betyder, at medlemslandene kan træde ud af EU-lovgivning, som deres demokratisk valgte parlamenter er modstandere af.

Et godt europæisk samarbejde er ikke at give erhvervslivet privilegeret adgang. Det bygger i stedet på åbenhed, gennemsigtighed og demokratisk forankring.

 

>> Deltag i debatten her

 

>> Meld dig ind her

 

Fotos: Anders Rye Skjoldjensen

Back To Top