fbpx skip to Main Content
Afstemning På Landsmøde 2016
Afstemning på landsmøde 2016 Fotograf
Afstemning på landsmøde
Foto:

Det mener vi

Folkebevægelsen mod EU er Danmarks brede og tværpolitiske bevægelse imod EU. Vi ønsker en dansk udmeldelse af EU og et nyt og bedre samarbejde med andre lande på en mere demokratisk måde. Her kan du læse om vores politik og vores EU-modstand.

Folkebevægelsen mod EU er en demokratibevægelse

EU ødelægger på mange måder det demokrati, vi kender. Forskellige undersøgelser viser, at EU har meget stor indflydelse på lovgivningen i Danmark. I Danmark er der dog ikke enighed om hvor stor en andel af lovgivningen, som EU har indflydelse på. I Folkebevægelsen mod EU har vi derfor længe krævet, at der blev lavet et uvildig undersøgelse om EU’s magt.

EU har intet med demokrati at gøre. Har EU først taget magten, så fanger bordet. Så kan nye politikere ikke ændre på love, der allerede er vedtaget. Folkebevægelsen mod EU går ind for demokratisk samarbejde, hvor de enkelte landes befolkninger vælger politikere til at lovgive i deres egne lande og beslutte, hvad man skal samarbejde om internationalt.

Vi ønsker ikke, at Danmark skal lukke sig om sig selv

Vi kan melde os ud af EU og stadig have et godt samarbejde med både EU-lande og lande uden for EU. Det gælder på langt de fleste områder, også i forhold til handel, hvor Danmark sagtens kan handle med EU-landene, selvom vi melder os ud. På nogle områder vil det ligefrem gavne dansk økonomi at melde os ud af EU.

Folkebevægelsen mod EU er internationalt orienteret

EU skader mange udviklingslande på områder som handel, økonomisk udvikling, fiskeri og fredsarbejde. I Folkebevægelsen mod EU arbejder vi for at mindske EU’s skadevirkninger på andre lande, og vores EU-modstand hviler på et ikke-racistisk grundlag og på et fundament af internationalt udsyn og medmenneskelighed.

Folkebevægelsen mod EU er tværpolitisk

Det betyder, at vi har medlemmer fra mange forskellige politiske partier og uden for partierne, men det betyder ikke, at vi er upolitiske. Folkebevægelsen mod EU har et idégrundlag, hvor vi forsvarer den danske model, velfærd, miljø, udvikling og sundhed imod EU’s forringelser. Og det gør vi som en samlet tværpolitisk bevægelse.

Herunder kan I læse vores idegrundlag og meget mere om Folkebevægelsens politik på en lang række områder.

Alternativer til EU

Alternativer til EU

I Folkebevægelsen mod EU er vi varme tilhængere af internationalt samarbejde. Vi mener grundlæggede, at det er positivt, at mennesker mødes og samarbejder på tværs af grænser. Mange udfordringer kan desuden kun løses i samarbejde med andre lande og folk.

Vores nej til EU er derfor et ja til et bedre internationalt samarbejde, og det er vores mål, at Danmark internationalt set kan blive et aktivt og ansvarligt land samtidigt med, at vi sikrer et levende demokrati i Danmark.

Vi kan se at flere lande i verden er i stand til at lave aftaler om handel, studenterudveksling, forskning og regler om at kunne bo og arbejde på tværs af grænser uden at de afgiver overstatslig magt. Tænk blot på det nordiske samarbejde.

I Norden har vi etableret et fælles arbejdsmarked og vi kan bo, studere og rejse på tværs af landende uden nævneværdige begrænsninger. Det har de nordiske lande sikret med mellemstatslige aftaler.

Vi kan også se at EFTA-landene (Norge, Island, Schweiz og Liechtenstein) har et tæt samarbejde med EU-landene uden at de har afgivet overstatslig magt til EU. Vi er derfor sikre på, at Danmark også kan samarbejde med EU-landene og andre lande i verden efter en dansk udtræden af EU. Det vil nemlig være i alles interesse.

For os i Folkebevægelsen er det også vigtigt, at Danmark kan påvirke den europæiske og globale udvikling. EU-tilhængerne påstår, at vi mister indflydelse uden for EU. Vi mener det modsatte. Her er Norge et godt eksempel og det gælder indenfor de tre vigtigste områder på den globale scene: Fredsarbejdet, det globale arbejde for menneskerettighederne og det globale miljøarbejde.

Norge har vist at landet spiller en stor rolle i fredsarbejdet mange steder på jorden. I det norske udenrigsministerium har man derfor afsat mange ressourcer til arbejdet med fredsmægling i verden.

EU-medlemskabet forhindrer Danmark i at spille en fredsmæglerrolle, som Norge netop aktivt gør i Colombia og tidligere har gjort i Guatemala, Sri Lanka og Mellemøsten. Folkebevægelsen havde gerne set, at Danmark fulgte Norges eksempel på dette område i stedet for blot at følge EU’s udenrigspolitik.

Norge har også vist, at landet tør opretholde synspunkter om menneskerettighederne som Danmark ikke kan fremlægge, på trods af at Danmark har de samme synspunkter. Norges tidligere udenrigsminister, Knut Vollebæk, har desuden bekræftet at Norge har hjulpet Danmark i sager om menneskerettighederne, når Danmark er begrænset af EU. Vi kan tydeligt se, at Danmark nærmest kryber langs panelerne, når det gælder at indtage et eget standpunkt om menneskerettighederne i FN.

På miljøområdet er det også tydeligt, at Norge aktivt har benyttet sig af sin udenrigspolitiske frihed til at kæmpe for miljøet. Det gælder f.eks. i de globale klimaforhandlinger og flere gange har de norske synspunkter ført til succes i FN.

Det var f.eks. et norsk forslag, der førte til forbedringer af Basel-konventionen om transport af affald. Danmark, Finland og Sverige havde oprindeligt haft de samme holdninger, men EU-kommissionen krævede, at de nordiske EU-lande trak deres forslag tilbage.

Folkebevægelsen mod EU ser derfor flere alternativer til EU. Vi ønsker, at Danmark uden for EU skal indgå handels- og samarbejdsaftaler med EU-landene f.eks. ved en genindtræden i EFTA. Vi arbejder for et tættere nordisk samarbejde, og vi vil at Danmark skal bliver et ansvarligt og aktivt land i Europarådet, OSCE og FN.

Ja til verden – Nej til EU-staten!

Mellemstatslige alternativer

Danmark er allerede med i en række internationale samarbejdsorganisationer, som vi også kan bruge meget mere og meget bedre, hvis vi melder os ud af EU. Det er blandt andet:

Europarådet
47 medlemslande. Har bl.a. Menneskerettighedsdomstolen, uddannelsesudveksling, ungdomskurser, kultursamarbejde. Stiftet i 1949.
www.coe.int

OSCE – Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa
57 medlemslande. Arbejder bl.a. med dialog mellem Øst og Vest (før Berlinmurens fald og i dag). Opbygning af institutioner i sårbare lande. Stiftet i 1975.
www.osce.org

Nordisk Råd
De 5 nordiske lande og 3 selvstyrende områder har et tæt samarbejde på en række områder.
www.norden.org

FN – de Forenede Nationer
193 medlemslande. Omfatter stort set hele verden. Stiftet 1945.
www.un.org

FN har mange underorganisationer, bl.a.:

UN/ECE
FNs økonomiske kommission for Europa
Bl.a. samarbejde om standarder. Økonomisk statistik. Miljøsamarbejde. Handel.
www.unece.org

UNICEF
FNs børneorganisation – er både en del af FN og en græsrodsorganisation
www.unicef.org
www.unicef.dk

UNESCO – FNs uddannelsesorganisation
Er verdensomspændende, men har også en europæisk underorganisation.
www.unesco.org

EFTA – den Europæiske Frihandelssammenslutning
EFTA er en organisation, som Danmark kan vælge at komme tilbage til, hvis vi melder os ud af EU. EFTA indeholder 4 lande, men har handelsaftaler med lande verden over og med EU.

Hvert EFTA-land vælger selv om man vil være en del af den enkelte handelsaftale med et andet land. Danmark var med i EFTA indtil vi blev indlemmet i EF/EU. Indenfor EFTA er der toldfrihed, men ikke et Indre Marked, toldunion og alt det andet, der er i EU.
www.efta.int

Folkebevægelsens samarbejdspartnere

internationalt-samarbejde

Folkebevægelsen mod EU har flere søsterbevægelser i Norden.

Samarbejdet mellem de tværpolitiske nordiske EU-modstanderbevægelser er både uformelt og vigtigt for Folkebevægelsen mod EU. Samarbejdet har eksisteret siden bevægelserne blev etablerede.

I samarbejdet indgår: norske Nei til EU (www.neitileu.no), svenske Folkrörelsen Nej till EU (www.nejtilleu.se), islandske Heimssyn (www.heimssyn.is) og finske Alternativ til EU/Vaihtoehto EU:lle (http://www.kaapeli.fi/~veu/).

Back To Top