fbpx Skip to content

Vedtægter

Her på siden kan du få et overblik over Folkebevægelsen mod EU’s vedtægter.
Vedtægterne kan også downloades som samlet PDF-fil nederst på siden, og ønsker du dette som et hæfte, kan du henvende dig til Landssekretariatet.

Vedtægter

§ 1: Navn og formål

Stk. 1. Bevægelsens navn er Folkebevægelsen mod EU.

Stk. 2. Bevægelsens formål er at samle en tværpolitisk modstand mod EU med udgangspunkt i det vedtagne idégrundlag og arbejde for Danmarks udmeldelse af EU.

§ 2: Individuelt medlemskab

Stk. 1. Enhver, som støtter Folkebevægelsen mod EU’s formål, og som indbetaler det fastsatte kontingent, kan blive medlem.

Stk. 2. Som medlem af Folkebevægelsen mod EU modtager man medlemsbladet Folk i Bevægelse, og har ret til at deltage i Folkebevægelsen mod EU’s medlemsmøder, herunder opstille som delegeret til landsmødet.

Stk. 3. Et medlem, som ikke har betalt sit kontingent i mere end et år, bliver slettet.

§ 3: Kollektivt medlemskab

Stk. 1. Lokale og landsdækkende politiske, faglige og andre organisationer, som støtter Folkebevægelsen mod EU’s formål, og som indbetaler et aftalt kontingent, kan blive kollektivt medlem efter godkendelse i landsledelsen.

Stk. 2. Som kollektivt medlem af Folkebevægelsen mod EU har man ret til at sende repræsentanter til Folkebevægelsen mod EU’s møder, herunder udpege to delegerede til landsmødet.

Stk. 3. Et kollektivt medlem, som ikke har betalt sit kontingent i mere end et år, bliver slettet.

§ 4: Struktur

Stk. 1. Folkebevægelsen mod EU’s grundstruktur er lokalkomitéen. Den består af alle Folkebevægelsen mod EU’s medlemmer inden for lokalkomiteens område. Lokalkomiteen dækker som udgangspunkt en eller flere kommuner.

Stk. 2. Nye lokalkomitéer skal godkendes af landsledelsen.

Stk. 3. Lokalkomitéen vælger en kontaktperson, som udgør bindeleddet til resten af bevægelsen. Kontaktpersonen gives adgang til lokalkomiteens medlemmers kontaktinformationen ved underskreven kontrakt om varetagelse af personoplysninger. Komiteer må herudover vælge op til 2 personer ud over kontaktpersonen, som får adgang til samme data ved samme procedure.

Stk. 4.Hver lokalkomité repræsenteres af fem delegerede til landsmødet. Har komitéen over 100 betalende medlemmer, kan den derudover sende en delegeret for hver påbegyndt 50 medlemmer ud over de 100. Hvor mange delegerede, hver lokalkomité kan sende, opgøres i forbindelse med indkaldelse af landsmødet.

Hvert af de tilsluttede kollektive medlemmer kan sende 2 delegerede til landsmødet

a.) Delegerede vælges som udgangspunkt på møder i lokalkomiteerne. Alle medlemmer af komiteen skal inviteres til mødet, enten via brev eller elektronisk fx med mail elles sms. Møder med valg af delegerede skal være afholdt senest seks uger før landsmødet. Sidste frist for tilmelding af disse delegerede er seks uger før landsmødet.

b.) Alle medlemmer i komiteer, der ikke afholder møder med valg af delegerede, kan tilmelde sig landsmødet som delegerede. Pladser gives efter først-til-mølle-princippet. Sidste frist for tilmelding af disse delegerede er tre uger før landsmødet.

c.) Tilmelding til landsmødet sker ved, at medlemmer tilmelder sig på hjemmesiden eller via telefonisk henvendelse til sekretariatet. Sidste frist for tilmelding er 3 uger før landsmødet.

Stk. 5. I områder uden en fungerende lokalkomité har Landsledelsen ansvaret for Folkebevægelsen mod EU’s initiativer, herunder afholdelse af møder og andre aktiviteter, der understøtter oprettelsen af en lokalkomité.

Stk. 6. Lokalkomitéer fastsætter selv deres vedtægter, så længe disse ikke er i modstrid med Folkebevægelsen mod EU’s generelle vedtægter eller vedtagelser.

Stk. 7. Lokalkomitéer kan indgå i regionale samarbejder, som koordinerer Folkebevægelsen mod EU’s arbejde i det enkelte område.

§ 5: Økonomi

Stk. 1. Folkebevægelsen mod EU’ s indtægter kommer fra a) kontingenter fra individuelle og kollektive medlemmer, b) frivillige bidrag, herunder arveindtægter samt c) diverse statslige oplysningsmidler om EU

Stk. 2. Medlemskontingent fastsættes af Landsmødet for det efterfølgende kalenderår. Kontingent for kollektive medlemmer fastsættes af Landsledelsen.

Stk. 3. Landsledelsen forelægges kvartalsvise budgetopfølgninger.

Stk. 4. Lokalkomitéerne kan etablere deres egen økonomi, herunder opkræve et frivilligt lokalkontingent, som de selv disponerer over.

Stk. 5. Lokalkomitéerne hæfter ikke for landsorganisationens økonomiske dispositioner, ligesom landsorganisationen ikke hæfter for lokalkomitéernes.

Stk. 6. Folkebevægelsen mod EU tegnes økonomisk af to Forretningsudvalgsmedlemmer i forening. Der kan meddeles fuldmagter til Folkebevægelsen mod EU’s konti.

Stk. 7. Ud over en løbende kassekredit må Folkebevægelsen mod EU kun optage lån, der er vedtaget på et landsmøde.

§ 6: Landsmødet

Stk. 1. Landsmødet er Folkebevægelsen mod EU’s øverste myndighed. Det ordinære landsmøde afholdes en gang om året. Derudover kan Landsledelsen indkalde til et ekstraordinært landsmøde med en motiveret dagsorden. Landsledelsen skal indkalde til et ekstraordinært landsmøde, hvis 10 komitéer eller en tredjedel af Landsledelsens medlemmer skriftligt stiller krav herom.

Stk. 2. Det ordinære landsmøde indkaldes skriftligt til samtlige medlemmer med mindst tre måneders varsel. Dette kan ske enten pr. mail eller pr. brev.

Stk. 3. På ordinære landsmøder skal følgende punkter stå på dagsordenen: Beretning, fremtidigt arbejde, indkomne forslag, vedtægtsændringer, godkendelse af regnskab og budget samt valg af ny Landsledelse.

Stk. 4. Landsmødet består af delegerede fra lokalkomitéerne og fra de kollektive medlemmer.

Stk. 5. Landsmødet vælger en Landsledelse på 15 personer og to suppleanter. Ved valget stemmes på 15 af de opstillede kandidater. De 15 personer, der opnår flest stemmer, udgør Landsledelsen. De to næste bliver henholdsvis første og anden suppleant. Ved stemmelighed trækkes der lod. Suppleanterne indkaldes til landsledelsesmøderne med taleret, men uden stemmeret.

Stk. 6. Landsmødet vælger endvidere dels en intern og dels en ekstern revisor.

Stk. 7. Frist for forslag, der ønskes behandlet på landsmødet, skal være Forretningsudvalget i hænde senest tre uger før landsmødet og udsendes til de delegerede senest 14 dage før landsmødet. Det samme gælder navne på kandidater til Landsledelsen.

§ 7: Landsledelse

Stk. 1. Landsledelsen vælges af Landsmødet og består af 15 personer.

Stk. 2. Landsledelsen er Folkebevægelsen mod EU’s politiske ledelse mellem landsmøderne og udtaler sig i Folkebevægelsen mod EU’s navn.

Stk. 3. Landsledelsen nedsætter et forretningsudvalg (se §8) og en række arbejdsgrupper, der er afgørende for driften af organisationen. Landsledelsens medlemmer skal indgå i en eller flere af arbejdsgrupperne.
Der nedsættes følgende arbejdsgrupper: komitearbejdsgruppe, kampagnearbejdsgruppe, mediearbejdsgruppe og Folk i Bevægelsearbejdsgruppe.
Arbejdsgruppernes arbejde gennemgås på alle landsledelsens møder.
Efter behov kan der nedsættes andre arbejdsgrupper.
Ud over landsledelsesmedlemmer kan andre medlemmer indgå i arbejdsgrupperne.

Stk. 4. Landsledelsen forbereder landsmøder og følger op på disses beslutninger.

Stk. 5. Landsledelsen træffer afgørelse om overordnede kampagner og arbejdsopgaver.

Stk. 6. Landsledelsen mødes mindst en gang i kvartalet og er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af ledelsen er til stede.

Stk. 7. Landsledelsen skal mødes inden for 14 dage, hvis en tredjedel af Landsledelsens medlemmer skriftligt kræver det.

Stk. 8. Landsledelsen vælger et Forretningsudvalg, som har ansvaret for den daglige organisatoriske drift af bevægelsen, herunder for økonomien og for ansættelse af et sekretariat.

Stk. 9. Landsledelsen vælger af sin midte en økonomiansvarlig, som er født medlem af Forretningsudvalget.

Stk. 10. Landsledelsen vælger af sin midte en forperson og to næstforpersoner. Kontaktudvalget har et særligt ansvar for kontakt til medierne og medlemmer. Forpersonen er født medlem af Forretningsudvalget.

Stk. 11. Landsledelsen kan gennemføre valg af nyt Forretningsudvalg eller nyt kontaktudvalg på ethvert møde, hvor et flertal måtte ønske det.

Stk. 12. Til Landsledelsesmøder inviteres de ansatte i Folkebevægelsen mod EU med, men uden stemmeret. Derudover kan relevante gæster inviteres til Landsledelsens møder, f.eks. repræsentanter for de kollektive medlemmer.

Stk. 13. Ansatte i Folkebevægelsen mod EU kan pålægges at deltage i et landsledelsesmøde som en del af deres arbejde.

Stk. 14. Landsledelsen kan efter behov nedsætte udvalg og arbejdsgrupper til at løse definerede opgaver. Disse arbejder under ansvar over for Landsledelsen og har løbende tilbagemeldingspligt.

Stk. 15. Landsledelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 8: Forretningsudvalg

Stk. 1. Forretningsudvalget vælges af landsledelsen og består af den valgte formand, den valgte økonomiansvarlige og tre andre valgte personer.

Stk. 2. Forretningsudvalget er kollektivt ansvarligt for arbejdet.

Stk. 3. Forretningsudvalget forbereder Landsledelsesmøderne og følger op på disses beslutninger.

Stk. 4. Forretningsudvalget har ansvaret for den daglige organisatoriske drift af bevægelsen, herunder for økonomien og for ansættelse af et sekretariat. Referat af Forretningsudvalgets beslutninger sendes løbende til Landsledelsen til orientering. Ansættelser og budgetter skal dog godkendes i Landsledelsen for at kunne træde i kraft.

Stk. 5. Forretningsudvalget fastsætter selv sin forretningsorden

§ 9: Ændring af vedtægterne

Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres på et landsmøde. Ændringer skal ske med 2/3- flertal.

Stk. 2. Forslag til ændring af vedtægterne skal indsendes til Landsledelsen senest 14 dage før landsmødet.

Vedtagelse

Vedtaget på Folkebevægelsen mod EU’s landsmøde i Gladsaxe den 27.-28. oktober 2012.

Ændret på Folkebevægelsen mod EU’s landsmøde i Aalborg den 26.-27. oktober 2013, den 12.-13. marts 2016 i Gladsaxe, den 26.-27. oktober 2019 i København, den 30.-31. oktober 2021 i Aarhus samt den 28.-29. oktober 2023 i Aarhus.

Back To Top