skip to Main Content

Vedtægter og idégrundlag

Her på siden kan du få et overblik over Folkebevægelsen mod EU’s vedtægter og idégrundlag.

Vedtægter og idégrundlag kan også downloades som samlet PDF-fil nederst på siden.

Vedtægter

§ 1: Navn og formål

Stk. 1. Bevægelsens navn er Folkebevægelsen mod EU.

Stk. 2. Bevægelsens formål er at samle en tværpolitisk modstand mod EU med udgangspunkt i det vedtagne idégrundlag og arbejde for Danmarks udmeldelse af EU.

§ 2: Individuelt medlemskab

Stk. 1. Enhver, som støtter Folkebevægelsen mod EU’s formål, og som indbetaler det fastsatte kontingent, kan blive medlem.

Stk. 2. Som medlem af Folkebevægelsen mod EU modtager man medlemsbladet Folk i Bevægelse, og har ret til at deltage i Folkebevægelsen mod EU’s medlemsmøder, herunder opstille som delegeret til landsmødet.

Stk. 3. Et medlem, som ikke har betalt sit kontingent i mere end et år, bliver slettet.

§ 3: Kollektivt medlemskab

Stk. 1. Lokale og landsdækkende politiske, faglige og andre organisationer, som støtter Folkebevægelsen mod EU’s formål, og som indbetaler et aftalt kontingent, kan blive kollektivt medlem efter godkendelse i landsledelsen.

Stk. 2. Som kollektivt medlem af Folkebevægelsen mod EU har man ret til at sende repræsentanter til Folkebevægelsen mod EU’s møder, herunder udpege to delegerede til landsmødet.

Stk. 3. Et kollektivt medlem, som ikke har betalt sit kontingent i mere end et år, bliver slettet.

§ 4: Struktur

Stk. 1. Folkebevægelsen mod EU’s grundstruktur er lokalkomitéen. Den består af alle Folkebevægelsen mod EU’s medlemmer inden for lokalkomiteens område. Lokalkomiteen dækker som udgangspunkt en eller flere kommuner.

Stk. 2. Nye lokalkomitéer skal godkendes af landsledelsen.

Stk. 3. Lokalkomitéen vælger en kontaktperson, som udgør bindeledet til resten af bevægelsen. Forud for landsmødet afholder lokalkomitéerne et medlemsmøde, hvor landsmødets dagsorden diskuteres og delegerede vælges. Alle medlemmer af lokalkomitéen skal indkaldes til dette møde, enten gennem Folk i Bevægelse og/eller med et personligt brev/mail.

Stk. 4. Efter mødet indsendes en rapport til Forretningsudvalget, hvoraf det fremgår, hvordan mødet var indkaldt, hvor mange der deltog samt navnene på de valgte delegerede.

Stk. 5. Hver lokalkomité har ret til at vælge fem delegerede. Har komiteen over 100 betalende medlemmer, kan den derudover sende en delegeret for hver påbegyndt 50 medlemmer ud over de 100. Hvor mange delegerede, hver lokalkomité kan vælge, opgøres i forbindelse med indkaldelse af landsmødet.

Stk. 6. I områder uden en fungerende lokalkomité har Landsledelsen ansvaret for Folkebevægelsen mod EU’s initiativer, herunder afholdelse af møder og andre aktiviteter, der understøtter oprettelsen af en lokalkomité.

Stk. 7. Landsledelsen skal også sikre, at medlemmer i områder uden fungerende lokalkomité får mulighed for at deltage i valg af delegerede til landsmødet gennem afholdelse af lokale eller regionale møder. Disse indkaldes enten gennem Folk i Bevægelse og/eller med et personligt brev/mail.

Stk. 8. Lokalkomitéer fastsætter selv deres vedtægter, så længe disse ikke er i modstrid med Folkebevægelsen mod EU’s generelle vedtægter eller vedtagelser.

Stk. 9. Lokalkomitéer kan indgå i regionale samarbejder, som koordinerer Folkebevægelsen mod EU’s arbejde i det enkelte område.

§ 5: Økonomi

Stk. 1. Folkebevægelsen mod EU’ s indtægter kommer fra a) kontingenter fra individuelle og kollektive medlemmer, b) frivillige bidrag, herunder arveindtægter, c) diverse statslige oplysningsmidler om EU, samt d) tilskud fra Folkebevægelsen mod EU’s eventuelle EU-parlamentarikere.

Stk. 2. Medlemskontingent fastsættes af Landsmødet for det efterfølgende kalenderår. Kontingent for kollektive medlemmer fastsættes af Landsledelsen.

Stk. 3. Landsledelsen forelægges kvartalsvise budgetopfølgninger.

Stk. 4. Lokalkomitéerne kan etablere deres egen økonomi, herunder opkræve et frivilligt lokalkontingent, som de selv disponerer over.

Stk. 5. Lokalkomitéerne hæfter ikke for landsorganisationens økonomiske dispositioner, ligesom landsorganisationen ikke hæfter for lokalkomitéernes.

Stk. 6. Folkebevægelsen mod EU tegnes økonomisk af to Forretningsudvalgsmedlemmer i forening. Der kan meddeles fuldmagter til Folkebevægelsen mod EU’s konti.

Stk. 7. Ud over en løbende kassekredit må Folkebevægelsen mod EU kun optage lån, der er vedtaget på et landsmøde.

§ 6: Landsmødet

Stk. 1. Landsmødet er Folkebevægelsen mod EU’s øverste myndighed. Det ordinære landsmøde afholdes en gang om året. Derudover kan Landsledelsen indkald til et ekstraordinært landsmøde med en motiveret dagsorden. Landsledelsen skal indkalde til et ekstraordinært landsmøde, hvis 10 komitéer eller en tredjedel af Landsledelsens medlemmer skriftligt stiller krav herom.

Stk. 2. Det ordinære landsmøde indkaldes i Folk i Bevægelse med mindst tre måneders varsel.

Stk. 3. På ordinære landsmøder skal følgende punkter stå på dagsordenen: Beretning, fremtidigt arbejde, indkomne forslag, vedtægtsændringer, godkendelse af regnskab og budget, valg af ny Landsledelse samt valg af kandidater forud for EU-Parlamentsvalg.

Stk. 4. Landsmødet består af delegerede udpeget af lokalkomitéerne og af de kollektive medlemmer.

Stk. 5. Landsmødet vælger en Landsledelse på 15 personer og to suppleanter. Ved valget stemmes på 15 af de opstillede kandidater. De 15 personer, der opnår flest stemmer, udgør Landsledelsen. De to næste bliver henholdsvis første og anden suppleant. Ved stemmelighed trækkes der lod. Suppleanterne indkaldes til landsledelsesmøderne med taleret, men uden stemmeret.

Stk. 6. Landsmødet vælger endvidere dels en intern og dels en ekstern revisor.

Stk. 7. Frist for forslag, der ønskes behandlet på landsmødet, skal være Forretningsudvalget i hænde senest tre uger før landsmødet og udsendes til de delegerede senest 14 dage før landsmødet. Det samme gælder navne på kandidater til Landsledelsen.

§ 7: Landsledelse

Stk. 1. Landsledelsen vælges af Landsmødet og består af 15 personer.

Stk. 2. Landsledelsen er Folkebevægelsen mod EU’s politiske ledelse mellem landsmøderne og udtaler sig i Folkebevægelsen mod EU’s navn.

Stk. 3. Landsledelsen nedsætter et forretningsudvalg (se §8) og en række arbejdsgrupper, der er afgørende for driften af organisationen. Landsledelsens medlemmer skal indgå i en eller flere af arbejdsgrupperne.
Der nedsættes følgende arbejdsgrupper: komitearbejdsgruppe, kampagnearbejdsgruppe, mediearbejdsgruppe og Folk i Bevægelsearbejdsgruppe.
Arbejdsgruppernes arbejde gennemgås på alle landsledelsens møder.
Efter behov kan der nedsættes andre arbejdsgrupper.
Ud over landsledelsesmedlemmer kan andre medlemmer indgå i arbejdsgrupperne.

Stk. 4. Landsledelsen forbereder landsmøder og følger op på disses beslutninger.

Stk. 5. Landsledelsen træffer afgørelse om overordnede kampagner og arbejdsopgaver.

Stk. 6. Landsledelsen mødes mindst en gang i kvartalet.

Stk. 7. Landsledelsen skal mødes inden for 14 dage, hvis en tredjedel af Landsledelsens medlemmer skriftligt kræver det.

Stk. 8. Landsledelsen vælger et Forretningsudvalg, som har ansvaret for den daglige organisatoriske drift af bevægelsen, herunder for økonomien og for ansættelse af et sekretariat.

Stk. 9. Landsledelsen vælger en økonomiansvarlig, som er født medlem af Forretningsudvalget.

Stk. 10. Landsledelsen vælger af sin midte en formand og to næstformænd. Formandskabet har et særligt ansvar for kontakt til medierne og medlemmer. Formanden er født medlem af Forretningsudvalget.

Stk. 11. Landsledelsen kan gennemføre valg af nyt Forretningsudvalg eller nyt formandskab på ethvert møde, hvor et flertal måtte ønske det.

Stk. 12. Til Landsledelsesmøder inviteres de ansatte i Folkebevægelsen mod EU og Folkebevægelsen eventuelle repræsentation i EU-Parlamentet med taleret, men uden stemmeret. Derudover kan relevante gæster inviteres til Landsledelsens møder, f.eks. repræsentanter for de kollektive medlemmer.

Stk. 13. Ansatte i Folkebevægelsen mod EU kan pålægges at deltage i et landsledelsesmøde som en del af deres arbejde.

Stk. 14. Landsledelsen kan efter behov nedsætte udvalg og arbejdsgrupper til at løse definerede opgaver. Disse arbejder under ansvar over for Landsledelsen og har løbende tilbagemeldingspligt.

Stk. 15. Landsledelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 8: Forretningsudvalg

Stk. 1. Forretningsudvalget vælges af landsledelsen og består af den valgte formand, den valgte økonomiansvarlige og tre andre valgte personer.

Stk. 2. Forretningsudvalget er kollektivt ansvarligt for arbejdet.

Stk. 3. Forretningsudvalget forbereder Landsledelsesmøderne og følger op på disses beslutninger.

Stk. 4. Forretningsudvalget har ansvaret for den daglige organisatoriske drift af bevægelsen, herunder for økonomien og for ansættelse af et sekretariat. Referat af Forretningsudvalgets beslutninger sendes løbende til Landsledelsen til orientering. Ansættelser og budgetter skal dog godkendes i Landsledelsen for at kunne træde i kraft.

Stk. 5. Folkebevægelsen mod EU’s eventuelle repræsentation i EU-Parlamentet inviteres til alle Forretningsudvalgsmøder med taleret, men uden stemmeret.

Stk. 6. Forretningsudvalget fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 9: Ændring af vedtægterne

Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres på et landsmøde. Ændringer skal ske med 2/3- flertal.

Stk. 2. Forslag til ændring af vedtægterne skal indsendes til Landsledelsen senest 14 dage før landsmødet.

Vedtagelse

Vedtaget på Folkebevægelsen mod EU’s landsmøde i Gladsaxe den 27.-28. oktober 2012.

Ændret på Folkebevægelsen mod EU’s landsmøde i Aalborg den 26.-27. oktober 2013, den 12.-13. marts 2016 i Gladsaxe samt den 26.-27. oktober 2019 i København.

Idégrundlag

IDÉGRUNDLAG FOR FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

Folkebevægelsens mod EU’s formål er at bringe Danmarks medlemskab af EU til ophør.

Folkebevægelsen mod EU er imod EU’s overstatslige styring og integration på alle samfundets områder. Modstanden mod EU er en kamp for selvbestemmelsesret og for et selvstændigt Danmark i et frit internationalt samarbejde.

Det går Folkebevægelsen mod EU ind for

 • Folkestyre og nærdemokrati
 • Folkenes frihed og selvbestemmelsesret
 • Et åbent og ligeværdigt samarbejde mellem alle verdens lande, herunder et forpligtende samarbejde med alle europæiske lande
 • Et tæt nordisk samarbejde
 • Den nordiske velfærdsmodel
  Arbejdsmarkedets frie organisations- og forhandlingsret uden indblanding fra overstatslige organer
 • En selvstændig indvandrer- og flygtningepolitik i overensstemmelse med FN’s regler
 • En socialt, miljømæssigt og økologisk bæredygtig udvikling Folkebevægelsen arbejder for:
  • at påvise bedre handlemuligheder udenfor EU, og gøre rede for alternativer til EU.
  • at frigøre Danmark fra EU.

Folkebevægelsen mod EU’s mål

 • at Danmark gennem sin udmeldelse af EU igen får mulighed for at føre en selvstændig politik på alle områder, også for at kunne leve op til vort globale ansvar.
 • at Danmark genvinder sin selvstændige stemme i det internationale samarbejde, navnlig FN, Europarådet, OSCE og Nordisk Råd.
 • at Danmark får en frihandelsaftale med EU og tager initiativ til udvidet nordisk samarbejde.

Demokratisk og tværpolitisk

Folkebevægelsen mod EU er en demokratisk og tværpolitisk sammenslutning.

Det ligger uden for Folkebevægelsens målsætning at arbejde for noget bestemt samfundssystem eller for politisk stillingtagen til problemer uden forbindelse til EU. Anerkendelse af denne begrænsning er en betingelse for tilslutning til Folkebevægelsen mod EU.

Folkebevægelsen mod EU er ikke identisk med de tilsluttede politiske partier og andre organisationer. Den kan derfor ikke gøres til redskab for enkelte organisationers særinteresser.

Opstilling til valg

Folkebevægelsen mod EU opstiller ikke til indenrigspolitiske valg som organisation, men yder støtte til kandidater, som arbejder på at fremme Folkebevægelsen mod EU’s idégrundlag.

Folkebevægelsen mod EU tilstræber og opfordrer til opstilling af flest mulige af sådanne kandidater på alle partilister og fremhæver betydningen af, at antallet af EU-modstandere i Folketinget er tilstrækkeligt til at kunne hindre vedtagelser om yderligere suverænitetsafgivelse.

FN og Menneskerettighederne

Folkebevægelsen mod EU bygger på FN’s og Europarådets menneskerettighedskonventioner, og afviser dermed etnisk diskrimination og politisk undertrykkelse og vold.

Ja til bredt samarbejde

Folkebevægelsen mod EU søger det bredest mulige samarbejde nationalt og internationalt, i kampen mod EU. Vi samarbejder med såvel EU-tilhængere som EU-skeptikere om at føre en saglig debat om EU’s grundlag og udvikling.

Alle kan være med

Folkebevægelsen mod EU er åben for alle, der kan støtte dette idégrundlag, og henvender sig til alle, der ikke ønsker Danmark forvandlet til en delstat i EU med fælles mønt, militær, politi og statsborgerskab.

Kun en dansk udtræden af EU kan holde os fri af superstaten.

Vedtagelse

Vedtaget af landsmødet den 29. oktober 2000.

Back To Top

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

Vi bruger cookies i forbindelse med besøgsstatistik.
Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker OK herunder, betragtes dette som din accept.

Luk