fbpx Skip to content

EU-Parlamentet anbefaler fælles EU-hær

EU-parlamentet har netop vedtaget en betænkning, der anbefaler et tæt militært samarbejde, der vil betyde en fælles EU-hær og øgede militærudgifter. Den stigende militarisering af EU er stærkt bekymrende, mener Rina Ronja Kari.

Et fælles EU-militær mange mio. euro årligt i ekstra militærudgifter. (Arkivfoto: Lance Cpl. Bryan Nygaard, U.S. Marine Corps via Wikimedia Commons)

En fælles EU-hær kan rykke tættere på. I går vedtog EU-parlamentet en betænkning, der har undersøgt de forfatningsmæssige, retlige og institutionelle følger af en fælles sikkerheds- og forsvarspolitik inden for rammerne af Lissabon-traktaten.

“Det er en fuldkommen hån mod den europæiske befolkning, som har været ramt af EU’s sociale nedskæringer, at EU nu vil tage skatteydernes penge og give dem til militærindustrien.”

Rina Ronja Kari, MEP for Folkeveægelsen mod EU

Betænkningen er udarbejdet af Udenrigsudvalget og Udvalget om Konstitutionelle Anliggender, med Michael Gahler og Esteban González Pons fra den konservative EPP-gruppe som rapportører.

“Betænkningen kommer med en række meget vidtrækkende anbefalinger, som vil føre til skabelsen af en fælles EU-hær. EU-toppen har forsøgt at nedtone og bortforklare dette, men EU-Kommissionens egne udsagn og ordlyden i den aktuelle betænkning gør det helt klart, at man ønsker en øget militarisering af EU,” siger Rina Ronja Kari, der er medlem af EU-Parlamentet for Folkebevægelsen mod EU.

EU’s nye operationelle enheder

Centralt i betænkningen står EDA, Det Europæiske Forsvarsagentur og PESCO, som er en forkortelse for Permanent Structured Cooperation (Permanent Struktureret Samarbejde). PESCO er i virkeligheden beregnet på med tiden at skulle kunne udføre mere komplekse og krævende operationer, herunder direkte militær indgriben og kamphandlinger.

I betænkningen opfordres medlemslandene til, at blive en del af PESCO, som man vil udbygge med en multinational hær (European Integrated Force, EIF). Betænkningen opfordrer også til, at EU kampgruppe systemet (EU Battlegroup System) skal lægges under PESCO, samtidig med at man vil oprette et permanent civilt og militært hovedkvarter for EU-hæren.

Betænkningen påpeger, at der bør oprettes “en permanent “integreret EU-styrke” i form af en multinational styrke som omhandlet i artikel 1 i protokol (nr. 10) om PESCO, der stilles til rådighed for Unionen til gennemførelse af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik.”

EU-parlamentet har med vedtagelsen af betænkningen således direkte opfordret til, at EU skal oprette sine egen selvstændige hær.

“Med den øgede militarisering medvirker EU kun til at øge spændingen i Europa og resten af verden. Disse midler kunne man passende bruge til at forebygge konflikter og afhjælpe flygtningekriser ved at sikre bæredygtig udvikling i eksempelvis Afrika. Men i stedet gør EU det stik modsatte og bidrager kun til optrappe konflikter,” siger Rina Ronja Kari.

Store ekstra udgifter til militær

Betænkningen konkluderer, at disse to militære enheder skal behandles som selvstændige institutioner i EU på linje EU-Udenrigstjenesten. I betænkningen står der endvidere, at “(…) finansiering af EDA’s og PESCO’s administrations- og aktionsudgifter over Unionens budget er den eneste mulighed i henhold til traktaterne, uanset at begge institutioner kan forvalte midler, der ydes direkte af medlemsstaterne.”

“I årevis har vi fået at vide, at der ikke er penge til pensioner, sundhed og uddannelse. Nu anbefaler man at en masse millioner euro ekstra oven i de kolossale beløb, der allerede bruges på militæret. Det er en fuldkommen hån mod den europæiske befolkning, som har været ramt af EU’s sociale nedskæringer, at EU nu vil tage skatteydernes penge og give dem til militærindustrien. Disse penge burde bruges på velfærd, uddannelse, sundhed og jobskabelse,” siger Rina Ronja Kari.

Back To Top