fbpx Skip to content

Parlamentarikere bekymret for demokratiet i EU

”EU’s demokrati står over for en udfordring”, lyder overskriften på et åbent brev til EU-præsident Herman van Rompuy fra formanden for Folketingets Europaudvalg, Eva Kjer Hansen, og 10 andre medlemmer af nationale parlamenter i EU. Parlamentarikerne er bekymret for de nationale parlamenters skrumpende indflydelse på udviklingen, hvor EU overtager mere og mere magt på stadigt flere områder ”“ ikke mindst de nationale finanslove.

”Trods Det Europæiske Råds nylige opfordring til stærke mekanismer for demokratisk legitimitet og ansvarlighed, er der en foruroligende mangel på forslag med hensyn til, hvordan nationale parlamenters rolle kan styrkes mere konkret. Medlemmer af nationale parlamenter, som er tæt på borgerne, spiller en særlig rolle med hensyn til at knytte forbindelse mellem borgere i medlemsstaterne og den europæiske beslutningsproces,” lyder det bl.a. i brevet.

”Vi er bange for, at beslutningerne kører i et lukket kredsløb mellem regeringerne og EU-institutionerne, og at de folkevalgte nationale politikere ikke inddrages og føler, at de er en del af processen,” forklarer Eva Kjer Hansen til Jyllands-Posten.

Læs det åbne brev ”“ [klik her!->http://jyllands-posten.dk/opinion/breve/4935750.ece?ref=lokalavisen
]

Back To Top