fbpx Skip to content

Krav om uvildig vurdering af bankunion

”Folkeafstemningskomite 2010, der bl.a. har til formål at arbejde for, at grundlovens regler om betingelserne for suverænitetsafgivelse overholdes (og om fornødent at søge dette efterprøvet af domstolene), opfordrer hermed indtrængende til at regering og folketing foranstalter en uvildig juridisk undersøgelse og vurdering af, hvorvidt der afgives dansk suverænitet ved deltagelse i Bankunionen, som forudsætning for en evt. regeringsbeslutning om dansk deltagelse i Bankunionen.”

Sådan lyder det i dag i et åbent brev fra styrelsen i Folkeafstemningskomite 2010. Brevet gør opmærksom på, at regeringen og Folketinget er forpligtet til at tilse, at grundlovens regler følges før en eventuel tiltrædelse og ifølge Højesterets dom af 20. februar 2013 i grundlovssagen om Lissabon-traktaten også efterfølgende.

Ministerielle embedsmænd er ikke uvildige

Komiteen vil ikke acceptere, at vurderingen kun foretages af regeringens egne jurister:
”Ved en uvildig undersøgelse og vurdering forstås, at den udføres af et dertil nedsat juridisk ekspertforum sammensat af personer med den højeste mulige, faglige kompetence inden for dansk forfatningsret og EU-ret. Det juridiske ekspertforum skal bestå af personer, der er uafhængige af den lovgivende, den udøvende og den dømmende magt. Undersøgelsen og vurderingens resultat fremlægges i en rapport til regeringen, folketinget og offentligheden. Idet Justitsministeriet står til regeringens rådighed, er ministeriets juridiske embedsmænd ikke uvildige og kan derfor ikke deltage i det uvildige ekspertforum”.

Back To Top