fbpx Skip to content

Nyt fra Landsledelsen – maj 2021

Landsledelsen holdt møde d. 29. – 30. maj 2021 i Valby. Der blev særligt brugt tid på forberedelser til landsmødet, herunder spørgsmålet op at søge opstilling til næste EU-Parlamentsvalg. Sidstnævnte spørgsmål blev grundigt diskuteret om søndagen.

Lørdag d. 29. maj

Det daglige arbejde

På mødet fremlagde formand Susanna Dyre-Greensite en politisk orientering, hvor hun dels redegjorde for EU’s ”Konference om Euorpas fremtid”, som Folkebevægelsen mod EU i samarbejde med Europa-Nævnet vil deltage i, samt for aktuelle politiske emner, som Folkebevægelsen mod EU arbejder med, herunder Fredsfaciliteten.

Herefter fremlagde Sekretariatsleder Ditte Marie Gyldenberg og Susanna en sekretariatsorientering. Folkebevægelsen mod EU har implementeret et nyt medlemssystem som bedre kan håndtere vores store medlemsantal.

Sekretariatet er også i gang med corona-venlige udadvendte aktiviteter, herunder en podcast, der er blevet taget godt imod, og flere Folkemøde-arrangementer, der alle bliver streamet.

Regnskab

Økonomiansvarlige Thorkil Sohn fremlagde regnskab fra 2020, der ser fornuftig ud. Alligevel opfordres der til, at vi lægger endnu flere kræfter i indsamling af frivillige bidrag, da fremtidige budgetter ligeledes er afhængige af disse.

Udkast til politisk grundlag og idégrundlag

Forud for mødet havde en arbejdsgruppe forbedret et udkast til et politisk grundlag, der skal bruges som vi tidligere brugte vores ”valggrundlag”. Arbejdsgruppen lagde vægt på såvel tværpolitisk bredde som konkrete politiske synspunkter om spørgsmål indenfor emner som demokrati, klima, den danske model og internationalt samarbejde.

Der var generelt opbakning til udkastet, som alle landsledelsesmedlemmer får mulighed for at redigere i, inden landsledelsen fremlægger det til vedtagelse på landsmødet.

Landsledelse skal ligeledes jævnfør beslutning på sidste landsmøde (i 2019) fremlægge et nyt idégrundlag.

Mens det politiske grundlag tager fat i aktuel politik og kun skal gælde et par år frem, skal idégrundlaget (som vores nuværende fra år 2000) være af mere generel og langtidsholdbar karakter.

Der har været flere forskellige bud på idégrundlag, der alle blev diskuteret på mødet. Landsledelsen forholder sig til et nyt, samlende udkast på næste møde. Dette forelægges landsmødet til vedtagelse.

Søndag d. 30. maj

Diskussion om indsamling af vælgererklæringer

Opstilling til EU-Parlamentsvalg kræver 70.635 vælgererklæringer. På forrige landsledelsesmøde blev der nedsat forskellige arbejdsgrupper, der skulle forbedrede en eventuel opstillingskampagne til EU-Parlamentsvalg. De forskellige grupper gav status.

Fundraising

Økonomigruppen fortalte, at mens generel fundraising sættes i gang allerede nu, er det mere realistisk at indsamle midler målrette opstilling, når vi rent faktisk er i gang med at indsamle vælgererklæringer.

Budskaber i forbindelse med opstillingskampagne

Gruppen, der arbejder med, hvilke politiske budskaber, der skal lægges vægt på i kampagnen, fik mandat til at udarbejde et udkast til at landsmødeforslag om, at igangsættelse af indsamling af vælgererklæringer umiddelbart efter landsmødet. Der var i Landsledelsen bred opbakning til dette.

Det er ikke muligt for Folkebevægelsen mod EU at fortsætte som hidtil, da vi efter næste EP-valg ikke har samme midler som på nuværende tidspunkt. Desuden savner vi den synlighed, som en opstillingskampagne og på sigt en plads i EU-Parlamentet vil give. Bevægelsen og den offentlige debat vil også have gavn af den større viden om ny EU-politik, som en plads i EU-Parlamentet giver.

Folkebevægelsen mod EU’s rolle som vagthund og videreformidler i EU-Parlamentet savnes.

Fremlæggelse af forslaget på landsmødet

Organisationsgruppen arbejder videre med praktiske forberedelser.

På landsmødet fremlægges forslaget om indsamling af vælgererklæringer med en grundig gennemgang, så alle landsmødets delegerede får overblik over, hvad kampagnen indebærer og hvordan de kan bidrage. Det skal være tydeligt for de delegerede, hvad der stemmes om.

Landsledelsen håber, at landsmødet vil dele landsledens holdning om, at opstilling er nødvendig og en opstillingskampagne realistisk. Fortsat grundig planlægning er afgørende.

Status på arbejdsgrupper

Til sidst på mødet gav de forskellige faste arbejdsgrupper (Folk i Bevægelse-gruppen, Fagligt Udvalg, Internationalt Udvalg, Erhvervsudvalg, Kampagneudvalg, Politisk-analytisk Udvalg og Medieudvalget) status på deres arbejde. Udvalgene er kommet med flere udgivelser på det sidste.

Næste møde

Det næste møde er fastlagt til d. 14.-15. august, og bliver ligeledes i Valby.

Spørgsmål og kommentarer til ledelsens arbejde rettes til: fb@folkbevaegelsen.dk

Back To Top