fbpx Skip to content

Stop for Kommissionens ko-galskab

Kommissionsrapporten ‘EU-lovgivning om overførbare spongiforme encephalopatier (TSE) samt om foderstof- og fødevarekontrol’ var i går til afstemning i Parlamentet. Rapporten indeholder en lempelse af de krav til fodersikkerhed, som blev indført i 2001, i forbindelse med udbruddet af ko-galskab (BSE). Ko-galskaben, som når den overføres til mennesker hedder Creutzfeldt-Jakobs Syge, blev spredt til de europæiske forbrugere via køer som var blevet fodret med TSE-kontamineret animalske proteiner.

Epidemien nåede sit højdepunkt i 1997/1998 og man lavede herefter et totalforbud mod animalske proteiner i foder. Derudover blev der indført regler i hele EU om at alle kreaturer, der var mere end 48 måneder gamle, skulle undersøges for kogalskab. Dyr som blev testet positive for kogalskab, måtte ikke anvendes til fødevarer eller foder.

Totalforbuddet mod animalske proteiner i foder ønskede Kommissionen med sin rapport at lempe. Yderligere ønskede Kommissionen, at EU-støtten til forskning inden for TSE skulle reduceres, samt at alderen for hvornår drøvtyggere skal testes, skulle sætte op. Dette mødte stor kritik fra Parlamentet, hvor et stort flertal kvitterede ved at stemme en rapport igennem, som i høj grad kritiserer Kommissionens forslag.

Fakta:
TSE er en gruppe af sygdomme, der forekommer hos mennesker og dyr, og er kendetegnet ved en nedbrydning af hjernevævet, der resulterer i et “svampelignende” udseende og i sidste ende medfører døden.
Gruppen omfatter sygdomme som Creutzfeldt-Jakobs Syge hos mennesker, bovin spongiform encephalopati (BSE) hos kvæg, scrapie hos små drøvtyggere (får og geder) og chronic wasting disease (CWD) hos hjortedyr.
Den 31.december 1999 var der registreret i alt 180.109 tilfælde af kogalskab – også kaldet BSE – fordelt på 10 af 15 af EU´s medlemslande.

Back To Top