fbpx Skip to content

Nyt fra landsledelsen

Folkebevægelsen mod EU’s landsledelse mødtes til landsledelsesmøde d. 14. og d. 15. august 2021.

Sekretariatsorientering

På mødet blev der fremlagt en sekretariatsorientering fra sekretariatsleder Ditte Marie Gyldenberg og formand Susanna Dyre-Greensite:

Der arbejdes videre med opdateringen og oprydningen af hjemmesiden. Dette er en længere proces.

Der er planlagt en større klimakonference om “EU og klimaet” d. 20. november. Denne afholdes i Middelfartsalen i Middelfart. Mere info kommer senere.

Sekretariatet har travlt.

Økonomi

Det nye medlems- og økonomisystem er ved at være på plads. Det er et godt og brugervenligt system, og der er rettet op på de fejl, det tidligere system forsagede.

Der vil snart ligge et forslag til budget for 2022 klar. Dette vil blive fremsat på det kommende landsmøde.

Folk i Bevægelse

Ditte Marie fremlagde et forslag til et nyt Folk i Bevægelse med fokus på lixtal og læsevenlighed. Forslaget blev vedtaget som ramme.

Forslag til politisk program

Landsledelsen har udarbejdet et forslag til et politisk program, der udlægger hvordan Folkebevægelsen mod EU forholder sig til forskellig aktuel EU-politik. En politisk bred gruppe fra landsledelsen har sammen skrevet forslaget, der fokuserer på, hvor meget EU blander sig i de forskellige områder, og hvor lidt vi selv må bestemme. Denne er struktureret ud fra Folkebevægelsen mod EU’s fire søjler.

Læs Landsledelsens forslag til politisk program her

Landsmødet i 2019 vedtog, at landsledelsen skulle skrive et politisk program ved at vedtage følgende forslag:

Landsmødet vedtager at igangsætte et arbejde for at forme et nyt og langt mere enkelt politisk grundlag for Folkebevægelsen mod EU. Målet er, at det nye grundlag kam vedtages på landsmødet i 2020. Processen skal inddrage og engagere de mange gode kræfter i fuld tværpolitisk bredde, der i dag endnu ikke er med i Folkebevægelsen mod EU’s arbejde. Den nyvalgte landsledelse pålægges at tage de nødvendige skridt for at sætte processen i gang.”

Da vi grundet COVID-19 ikke holdt et landsmøde i 2020, fremsætter landsledelsen nu et forslag til et politisk program til dette landsmøde.

Det politiske program skal fungere som et supplement til idegrundlaget. Mens idegrundlaget holder sig til langtidsholdbare, overordnede principper, adresserer det politiske program aktuel politik.

Forslag til idégrundlag

Landsledelsen har udarbejdet et forslag til et opdateret idégrundlag. Idégrundlaget er ligeledes struktureret omkring fire søjler, men minder ellers meget om vores gamle idégrundlag.

Idégrundlaget holder sig til overordnede principper. I begge papirer efterstræber landsledelsen at udtrykke tydelige holdninger såvel som tværpolitisk bredde.

Læs landsledelsens forslag til idégrundlag her.

Det var ligeledes landsmødet i 2019, der satte processen med at opdatere idegrundlaget i gang. Dengang vedtog landsmødet følgende:

I det kommende år opfordres Landsledelsen til at arbejde med en opdatering af Folkebevægelsen mod EU’s tværpolitiske idegrundlag. Dette sker med henblik på at fremsætte forslag til landsmødet 2020.

Da vi grundet COVID-19 ikke holdt et landsmøde i 2020, fremsætter landsledelsen nu et forslag til idegrundlag til dette landsmøde.

Opstilling til EU-Parlamentsvalget

Landsledelsen færdiggjorde sit forslag til det kommende landsmøde om indsamling af vælgererklæringer til genopstilling til EU-Parlamentet i forbindelse med EP-valget i 2024. I forslaget står, at indsamlingen af vælgererklæringer officielt går i gang efter Valgnævnets møde d. 15. december.

Den økonomiske indsamling igangsættes ved landsmødet, hvilket også indgår i Landsledelsens forslag.

Læs hele landsledelsens forslag her:

FORSLAG 1: Folkebevægelsen i EU-Parlamentet
Landsmødet pålægger den nyvalgte Landsledelse at indsende Ansøgning om nyt partinavn til Europa-Parlamentsvalg” til social- og indenrigsministeriet, og hermed igangsætte processen for indsamling af vælgererklæringer. Folkebevægelsen mod EU starter officielt sin indsamling straks efter Valgnævnet åbner for registrering af vælgererklæringer efter deres møde i december.

POLITISKE BEGRUNDELSER:
Folkebevægelsen mod EU er i dag endnu mere vigtig end tidligere. EU-integrationen tager stadig mere fart, også på nye områder. Derfor er Folkebevægelsen mod EU’s rolle som EU-modstandens vagthund i EU-parlamentet afgørende vigtig.

Eksempelvis har coronakrisen inspireret EU til at sætte forslag i søen om en egentlig sundhedsunion. Ligeledes har man etableret en Coronagenopretningsfond finansieret via fælles gældsoptagelse, samt etablering af de første tilløb til egentlige EU-skatter som en del af finansieringsgrundlaget.

Desuden har EU-Kommissionen indledt endnu et angreb på den danske kollektive forhandlingsret via et forslag om en EU-lovgivningsbestemt mindsteløn.

Alt dette understreger EU’s fornyede angreb på medlemslandenes suveræne ret til at føre sin egen politik på helt centrale nationale områder såsom sundhed og skat.

Derudover fremstår EU internt demokratisk set mere og mere anløbent. Flere og flere medlemslande bevæger sig i retning af autoritære styreformer, der bringer dem stadig tættere på en konflikt med blandt andet Europarådets konventioner.

Folkebevægelsen mod EU’s rolle i EU-Parlamentet vil være at fastholde og forsvare den danske suverænitet i forhold til at kunne føre sin egen politik på de vitale områder.

Samtidig må vi ikke glemme, at Folkebevægelsen mod EU er en demokratibevægelse. Netop demokrati-spørgsmålet har i Folkebevægelsen mod EU’s snart 50-årige eksistens været afgørende for bevægelsens EU-modstand.

Den aktuelle politiske udvikling i visse af EU’s medlemslande er derfor en yderligere understregning af, hvorfor Danmark bør forlade EU.

ORGANISATORISKE BEGRUNDELSER:
Indsamling af vælgererklæringer og en efterfølgende EU-parlamentsvalgkamp vil sikre Folkebevægelsen mod EU mere synlighed i medierne og i den generelle offentlighed.

For Folkebevægelsen mod EU’s organisation vil denne konkrete opgave sikre bedre mulighed for at mobilisere medlemmerne til at deltage aktivt i vores politiske arbejde.

Økonomisk vil det også være umuligt at fortsætte på det nuværende grundlag på længere sigt.

Ligeledes vil en konkret opgave i forhold til en indsamling af underskrifter og en efterfølgende valgkamp forøge vores muligheder for at skaffe økonomisk støtte til bevægelsen og det politiske arbejde videre.

Det er vigtigt at igangsætte indsamling af vælgererklæringer netop nu, sådan så der er også er nok tid til at planlægge en god parlamentsvalgkampagne.

Endelig vil Folkebevægelsen mod EU’s repræsentation i EU-Parlamentet sikre Folkebevægelsen mod EU øget indsigt og viden om EU’s politiske udvikling.

FORSLAGSSTILLER(E):
Folkebevægelsen mod EU’s Landsledelse

Back To Top