fbpx Skip to content

Hvad står der i Lissabontraktaten?

Lissabon-traktaten er den gældende traktat for EU-samarbejdet, en slags EU’s grundlov. Men hvad står der egentlig i traktaten? Vi giver dig et grundigt indblik her.

Folkebevægelsen mod EU’s medlem af EU-Parlamentet, Rina Ronja Kari, forklarer i en ny video om Lissabon-traktaten og dens omfattende konsekvenser for det danske samfund.

I dag er det otte år siden, at Lissabon-traktaten trådte i kraft. Den grundlæggende traktat for EU-samarbejdet står over EU-landenes egne forfatninger, også vores grundlov i Danmark.

Indholdet er svært at ændre. Det kan kun ske, hvis alle EU-landene bliver enige om det på samme tid.

Men selvom Lissabon-traktaten altså har stor betydning for os i Danmark, er der mange, der ikke ved, hvad der står i den.

Det vil vi gerne ændre!

Derfor har vi lavet en infovideo, som kan deles på Facebook, og en plakat med de vigtigste uddrag af traktaten, som du kan bestille gratis til at hænge op på fagforeningskontoret, på dit uddannelsessted, toiletdøren eller hvor du nu synes, der er brug for lidt fordybelse.

>> Se og del videoen på Facebook.

>> Bestil plakater på fb@folkebevaegelsen.dk

>> Download plakat her

Her kan du læse de vigtigste uddrag af traktaten med fuld kildehenvisning:

Traktaten skal sikre mere union

“Denne traktat udgør en ny fase i processen hen imod en stadig snævrere union mellem de europæiske folk, hvor beslutningerne træffes så åbent som muligt og så tæt på borgerne som muligt.”

Traktat om Den Europæiske Union, Artikel 1 (side 20)

Ensretning af en række politikker

“1. Medlemsstaterne samordner deres økonomiske politikker i Unionen. Med henblik herpå vedtager Rådet foranstaltninger, navnlig overordnede retningslinjer for disse politikker. […]

  1. Unionen træffer foranstaltninger med henblik på at sikre samordning af medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker, navnlig ved at fastlægge retningslinjer for disse politikker.
  2. Unionen kan tage initiativer med henblik på at sikre samordning af medlemsstaternes social- og arbejdsmarkedspolitik.”

Traktat om Den Europæiske Unions funktionsmåde, Artikel 5 (side 59)

Liberalisering af tjenesteydelser

“Europa-Parlamentet og Rådet udsteder efter den almindelige lovgivningsprocedure og efter høring af Det Økonomiske og Sociale Udvalg direktiver om gennemførelse af liberaliseringen af en bestemt tjenesteydelse […]”

“Medlemsstaterne bestræber sig på at gennemføre liberaliseringen af tjenesteydelser i videre udstrækning, end de er forpligtet til […], hvis deres almindelige økonomiske situation og forholdene i vedkommende erhvervsgren gør det muligt.”

Traktat om Den Europæiske Unions funktionsmåde, Artikel 59-60 (side 82)

Uforbeholden opbakning til EU’s udenrigspolitik

“Medlemsstaterne støtter aktivt og uforbeholdent Unionens udenrigs- og sikkerhedspolitik.” […] “De afstår fra enhver handling, som strider imod Unionens interesser.

Traktat om Den Europæiske Union, Artikel 24, stk. 3 (side 37)

EU-retten over strejkeretten

“Arbejdstagere og arbejdsgivere eller deres respektive organisationer har i overensstemmelse med EU-retten og national lovgivning og praksis ret til at forhandle og indgå kollektive overenskomster på passende niveauer og i tilfælde af interessekonflikter ret til kollektive skridt, herunder strejke, for at forsvare deres interesser.”

Det europæiske charter om grundlæggende rettigheder, Artikel 28(side 414)

EU-domstolen over Højesteret

“[…] traktaterne og den ret, der vedtages af Unionen på grundlag af traktaterne, i overensstemmelse med Domstolen for Den Europæiske Unions faste retspraksis har forrang frem for medlemsstaternes ret på de betingelser, der er fastlagt i nævnte retspraksis.”

Erklæringer vedrørende traktaternes bestemmelser, stk. 17 (side 364)

Rejsecirkusset

“Europa-Parlamentet har hjemsted i Strasbourg og afholder dér de tolv månedlige plenarmøderækker, herunder også budgetmøderækken. Yderligere plenarmøderækker afholdes i Bruxelles.”

Protokol om fastlæggelse af hjemstedet for Den Europæiske Unions institutioner og for visse af Unionens organer, kontorer, agenturer og tjenester, stk. a (side 318)

 

(Sidenumrene henviser til Folketingets udgave af Lissabon-traktaten fra 2011)

Back To Top